Pilny apel do premiera: o realną pomoc dla wszystkich zadłużonych!
Zaproponowany przez rząd program „tarczy antykryzysowej” w żaden sposób nie chroni Polaków przed skutkami zbliżającego się kryzysu gospodarczego. Zamiast obiecanej pomocy zostaliśmy skazani na dobrą lub złą wolę banków.

Dlatego żądamy od premiera natychmiastowego wprowadzenia ustawy umożliwiającej bezpłatne zawieszenie spłaty kredytów i leasingów na okres do 6 miesięcy. Mamy niewiele czasu.

Podpisz petycję i powiadom o niej znajomych!Krzysztof Bosak

Sz. P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RPSzanowny Panie Premierze

Głęboki kryzys ekonomiczny, dotykający niemal wszystkich Polaków, staje się faktem. Dlatego wzywam Pana do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do ustawowego bezpłatnego wstrzymania spłaty dowolnego kredytu lub leasingu na okres do sześciu miesięcy. Taką możliwość trzeba pilnie zagwarantować każdemu obywatelowi.

Przyjęta z inicjatywy Pana rządu tzw. tarcza antykryzysowa – wbrew Waszym obietnicom – nie rozwiązuje problemów kredytobiorców, które z każdym dniem gwałtownie rosną. Bankom pozostawiono dowolność w określaniu zasad zawieszenia spłat kredytów bądź rat leasingowych.

Jaki to dało efekt – widzi dziś każdy. Przykładowo:

  • zawieszenie kredytu hipotecznego w kwocie 250 tys. zł w jednym z największych banków powoduje, iż po 6 miesiącach takiej przerwy kredytobiorca ma do spłaty dodatkowo 10 tys. zł.
  • półroczna przerwa w spłacie pożyczki gotówkowej na kwotę 106 tys. zł w innym dużym banku została wyceniona na 34 tys. zł dodatkowych kosztów do spłaty!

To prosta droga do bankructwa nie tylko wielu małych firm, ale także utrzymujących się z pracy na etacie lub na umowach cywilnoprawnych milionów polskich rodzin!

Banki już zbierają zyski, a do zwykłych ludzi zapukają komornicy. Nie zgadzam się na to!

Panie Premierze, jako doświadczony finansista, dobrze Pan wie, że polski sektor bankowy wyróżnia się płynnością i wysokością rezerw na tle Europy. Wie Pan również, że państwo polskie nie kontroluje nowych ofert wstrzymania spłat kredytów i rat leasingowych pod kątem interesów klientów banków.

Tymczasem, w wielu innych krajach na czas kryzysu przyjęto rozwiązania chroniące zadłużonych. Propozycje konkretnych przepisów prawnych w formie projektu ustawy opracowali również posłowie z koła Konfederacji. Zamieszczam je Panu także pod tą petycją. Wystarczy tylko z nich skorzystać.

Apeluję do Pana o pilne przyjęcie tego projektu ustawy w celu umożliwienia nam wszystkim skorzystania z bezpłatnej przerwy w spłacie zobowiązań.

Z poważaniem,
Podpisz list

Projekt ustawy:

Kliknij tutaj aby zobaczyć projekt ustawy


O co chodzi?

Polska gospodarka stoi w obliczy kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, którego skutki możemy zaobserwować już dziś. Przedsiębiorcy masowo tracą płynność finansową, a tysiące firm zostało zmuszonych by zawiesić swoją działalność.
Niestety rząd nie zamierza rozwiązać tego problemu. Przygotowany program „tarczy antykryzysowej” – mimo zapewnień ze strony premiera – nie zawiera postulatu możliwości bezpłatnego zawieszenia spłaty rat kredytowych i leasingowych. Obecna sytuacja sprawia, że jedynym beneficjentem rządowej ustawy są banki, które w dowolny i niekontrolowany sposób mogą nakładać dodatkowe koszty i niekorzystnie aneksować umowy, poprawiając swoją sytuację kosztem ludzkiej tragedii.
Co więcej, taka polityka sprawi, że nasza gospodarka będzie podnosiła się z kryzysu o wiele dłużej. Przedsiębiorcy – głównie ci najsilniejsi, którym uda się przetrwać kryzys – wrócą na rynek zadłużeni, natomiast konsumenci zostaną z wypowiedzianymi umowami kredytów oraz zajęciami komorniczymi.
Bez natychmiastowego wprowadzenia ustawy umożliwiającej bezpłatne zawieszenie spłaty kredytów i leasingów nie będziemy mogli uchronić tysięcy polskich firm przed bankructwem, co w konsekwencji doprowadzi do pozbawienia źródła utrzymania setek tysięcy lub nawet milionów Polaków.
Nie możemy na to pozwolić!
Podobne rozwiązania już zostały wprowadzone w innych krajach. We Włoszech, wszystkie spłaty kredytów hipotecznych zostały zawieszone. Na Cyprze oraz Węgrzech spłaty zostały zawieszone AŻ DO KOŃCA ROKU!
MUSIMY JAK NAJSZYBCIEJ WPROWADZIĆ NASZĄ USTAWĘ!
Dołącz do naszej akcji i podpisz zamieszczoną na stronie petycję. Każdy taki apel zostanie wysłany drogą e-mailową na adresy kontaktowe kancelarii Premiera.
Musimy pozyskać jak najwięcej podpisów, aby przebić się do mediów z naszą inicjatywą i – co najważniejsze – skłonić rząd do koniecznych zmian legislacyjnych.
Naprzód Polsko!

Twoja petycja trafi do:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48) 22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl

Zobacz wystąpienie Krzysztofa Bosaka w Sejmie

Kliknij tutaj i podpisz petycję

Projekt ustawy

PROJEKT


USTAWA z dnia … 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Art. 1.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późniejszymi zmianami) art. 31f otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiesza się z mocy prawa na okres 6 miesięcy:

  1. obowiązek zapłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z umów kredytu hipotecznego;

  2. obowiązek zapłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z umów kredytu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  3. obowiązek zapłaty rat wynagrodzenia wynikających z umów leasingu.

2. Czas obowiązywania wszystkich umów objętych zawieszeniem oraz terminy zapłaty wszystkich rat kredytu i rat wynagrodzenia leasingu wynikających z tych umów ulegają z mocy prawa wydłużeniu o okres zawieszenia.

3. W okresie zawieszenia nie są naliczane odsetki ani żadne inne koszty wynikające z umów objętych zawieszeniem.

4. W okresie zawieszenia umowy objęte zawieszeniem nie mogą zostać rozwiązane ani zmienione inaczej niż na mocy porozumienia stron.”


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.FAQ - najczęściej zadawane pytania.

Nasz projekt zakłada, że odroczenie rat kredytowych będzie w pełni darmowe. Tymczasem komercyjne oferty banków wiążą się z dużymi kosztami – banki w dalszym ciągu naliczają odsetki za okres wakacji kredytowych, a często żądają także dodatkowych opłat i prowizji.

Odroczenie rat przewidziane naszym projektem będzie także obowiązkowe (bank nie będzie mógł odmówić) i automatyczne (nie trzeba będzie składać żadnego wniosku).
Tak. Każdy kredytobiorca i leasingobiorca będzie mógł w dalszym ciągu spłacać raty, a zawieszenie nie blokuje tej możliwości.
Nie. Nasz projekt zakłada, że kredyt zostanie odroczony automatycznie.
Nie. Nasz projekt zakłada, że ulga obejmie jedynie największe obciążenia – bankowe kredyty hipoteczne i biznesowe oraz leasingi.
Nie. Nasz projekt zakłada, że wysokość rat po okresie zawieszenia zostanie bez zmian.
Nie. Nasz projekt zakłada, że obowiązek spłaty zostanie automatycznie odroczony bez konieczności aneksowania umowy, podpisywania nowej ani dopełniania jakichkolwiek innych formalności.
Nie. Nasz projekt zakłada, że kredyty zostaną zawieszone z mocy prawa, a bank nie będzie mógł negocjować tej kwestii.

Zróbmy to! Kliknij i wyślij Twoją własną petycję
Ostatnio petycję podpisali:
27-10-2020, 12:36 Tomasz, SZAMOTUŁY
29-07-2020, 10:40 Dawid, RZESZÓW
16-07-2020, 23:01 Rafał, EŁK
17-06-2020, 16:41 Milena, KLEOSIN
08-06-2020, 23:11 Piotr, KARCZEW
08-06-2020, 18:44 Adam, RADOM